Określone oczekiwania i przekonania osób wykazujących problemy nadmiernego jedzenia mogą dotyczyć zarówno świata zewnętrznego, jak i ich samych. Do tych przekonań i oczekiwań możemy zaliczyć (za: N. Ogińska – Bulik, 2004):

  • Negatywny obraz własnej osoby
  • Niskie poczucie własnej wartości i skuteczności
  • Pesymizm
  • Zewnętrzne umiejscowienie kontroli
  • Słabą kontrolę wolicjonalną

Ludzka skłonność do uogólnień może prowadzić do przekonań, że niepowodzenie w jednej sferze oznacza automatycznie niepowodzenie w innych, a niepomyślne dla niej rozwiązania rzutują na wszystkie inne wydarzenia. Jedna „klęska” traktowana jest jak całkowita porażka, a dodatkowo pesymistyczne nastawienie może i często utwierdza takie przekonania. Wszystko to, poprzez wyzwalanie negatywnych emocji, a następnie potrzebę pocieszenie, powoduje często zwracanie się w stronę jedzenia. Obniżone poczucie własnej wartości powoduje, iż osoba wyolbrzymia drobne niepowodzenia, które stają na jej drodze, a nie docenia tych elementów, które są jej mocną stroną, co
w konsekwencji prowadzi do stałego poczucia niezadowolenia i złego nastroju, a rezultatem końcowym może być szukanie pocieszenia w jedzeniu.

Nadmierne jedzenie może też być traktowane jako pewne uchylanie się od odpowiedzialności: za własne życie czy własne problemy, a może także stanowić swoistą formę obrony przed poznaniem samego siebie (za: Hollis, 2000). Dodatkowo wymienia się takie cechy, charakteryzujące osoby mające skłonność do nadmiernego jedzenia, jak: bierność, poczucie bezradności, perfekcjonizm w innych niż jedzenie sferach życia. Często też osoby te są pracoholikami ogarniętymi lękiem przed sukcesem. Wśród innych cech osób ze skłonnościami do przejadania się wymienia się: wyrozumiałość dla innych, gotowość niesienia pomocy oraz ogólnie miłe i sympatyczne podejście do innych, chociaż wskazuje się też ich skłonność do izolowania się od innych, przez co jedzenie staje się swoistym łagodzeniem skutków samotności. Dodatkowo do powszechnych przekonań na temat jedzenia zalicza się m.in. przekonanie o konieczności zjadania wszystkiego („jedzenia nie można marnować”) czy traktowania posiłku jako pewnej nagrody.

cropped-298056_110571179056038_152710995_n

Reklamy